Get Into Rugby : Związki : Utworzenie konta Związku

Utworzenie konta Związku

Utwórz konto tutaj

Związki, które wdrażają program Get Into Rugby, mają obowiązek przedstawić plan wdrożenia i regularnie informować o osiąganych wynikach, przy pomocy

personelu World Rugby i pracowników regionalnych.

Szablony i wytyczne są dostępne na

stronie Do pobrania.

Związki